Painting the Past - French Linen SC 06 - Styll by m painting the past (2024)

Bij bezoek aan deze website kunnen er gegevens van u worden verwerkt.

Bijvoorbeeld via het plaatsen van een bestelling of het invullen van een formulier op onze website. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van deAlgemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Contactgegevens:

Blendd, gevestigd te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: https://www.blendd.nl

Annemarie Hoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Blendd, zij is te bereiken via info@blendd.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blendd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blendd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blendd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om contact op te kunnen nemen voor het beantwoorden van vragen of om informatie te verstrekken over onze diensten / producten. Dit doen wij uitsluitend op verzoek van u als de aanvrager.

– Om een bestelling via onze shop te kunnen verwerken.

– Wanneer er een overeenkomst ontstaat hebben wij uw gegevens nodig om administratieve taken uit te kunnen voeren zoals facturering of zaken die vereist worden door de Nederlandse Belastingdienst of conform de belastingwet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Blendd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blendd) tussen zit. Blendd gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Administratiesysteem ten behoeve van facturering aan klanten. Het Webfix CMS systeem ten behoeve van het kunnen onderhouden van de website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blendd bewaart klantgegevens zolang de afnemer klant is bij Blendd

Gegevens in ons administratiesysteem worden ook bewaard zolang men klant is bij Blendd. Dit om te kunnen factureren en contact met klanten te kunnen opnemen in geval van vragen. Na beëindigen van het contract worden deze gegevens bewaard zolang dit nodig is inzake de Nederlandse Belastingdienst / Belastingwet.

Recht om vergeten te worden

U heeft vanuit de Wet AVG het recht om ‘vergeten te worden’. U kunt ons verzoeken gegevens van u volledig te verwijderen. Indien u dit doet zal dit wel tot gevolg hebben dat wij geen producten en diensten meer aan u kunnen leveren gezien sommige gegevens benodigd zijn voor een goede afhandeling / facturering van onze diensten/producten. Gegevens die wettelijk bewaard moeten blijven inzake de Belastingwet kunnen wij wettelijk gezien niet verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blendd verstrekt uitsluitend noodzakelijke informatie aan derden en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blendd gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blendd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blendd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Blendd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blendd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blendd.nl

SSL beveiliging

Onze website is beveiligd middels een SSL beveiligingscertificaat. Dit ziet u doordat er een ‘slotje’ in uw browser staat en de domeinnaam voorafgegaan wordt door https:// ipv http://. De s staat voor secure. Hierdoor weet u zeker dat u met Eilers & Danieli communiceert en de website veilig wordt weergegeven op uw scherm.

De volgende gegevens kunnen eventueel van u worden verwerkt, wanneer u zelf een van de formulieren op deze website invult en verstuurd:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in overigecorrespondentie en/of telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

De gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van een betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Blendd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Blendd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Lees meer over de bewaartermijnen in bovenliggende tekst onder de kop: ‘Hoe lang we persoonsgegevens bewaren”.

Vragen

Heeft u vragen over het privacy statement stuurt u dan een e-mail naarinfo@blendd.nlof neem contact met ons op.

Painting the Past - French Linen SC 06 - Styll by m painting the past (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6197

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.